Zarezerwuj
wizytę

Polityka prywatności

POLITYKA OCHRONY DANYCH, PRYWATNOŚCI ORAZ COOKIES

W związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), nazywanym w skrócie RODO (GDPR), jako Administrator Danych w firmie ustanawiam dokument POLITYKI OCHRONY DANYCH I PRYWATNOŚCI ORAZ COOKIES

Powyższy cel należy realizować zgodnie z przepisami RODO oraz przepisami prawa obowiązującymi na terenie RP. W sposób szczególny uwzględniając:

 • zbieranie danych osobowych w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach, adekwatnie, stosownie ograniczone, do tego co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.
 • przetwarzanie zebranych danych zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż to jest niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane.
 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie odpowiedniego upoważnienia, adekwatnego do zakresu obowiązków służbowych, tylko i wyłącznie w przewidzianym zakresie.
 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się tylko i wyłącznie w miejscach i systemach teleinformatycznych do tego przeznaczonych.
 • osoby upoważnione do przetwarzania w sposób szczególny będą chronić przetwarzane dane przed zniszczeniem, utraceniem oraz dostępem osób nieupoważnionych zwracając nade wszystko uwagę na dane szczególnie wrażliwe .
 • przetwarzanie zebranych danych zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż to jest niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane.
 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie odpowiedniego upoważnienia, adekwatnego do zakresu obowiązków służbowych, tylko i wyłącznie w przewidzianym zakresie.
 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się tylko i wyłącznie w miejscach i systemach teleinformatycznych do tego przeznaczonych.
 • osoby przetwarzające dane osobowe przyjmują do wiadomości fakt, iż zachowanie tajemnicy i poufności obowiązuje także po wygaśnięciu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz stosunku pracy z firmą „Gabinet Kosmetologii Estetycznej Beauty Room Angelika Śliwińska” z siedzibą w Poznaniu, NIP 6972259119. Siedziba firmy mieści się pod adresem: Maksymiliana Garsteckiego 14, 60-682 Poznań.
 • osoby przetwarzające dane będą natychmiast informować Administratora Danych lub Inspektora Danych Osobowych o jakichkolwiek incydentach lub naruszeniach Polityki Ochrony Danych.
 • Odbiorcami (procesorami powierzenia) danych osobowych będą: Podmiot zapewniający obsługę utrzymania serwisu  https://www.linuxpl.com/ oraz podmiot zapewniające obsługę  informatyczną w osobie Angeliki Śliwińskiej.
 • Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie są udostępniane stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji gdy udostępnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa obligujących Administratora danych osobowych do przekazania ich uprawnionym podmiotom.
 • W serwisie Administratora znajdującym się pod adresem https://www.beautyroompoznan.pl/ są gromadzone następujące dane osobowe użytkowników Serwisu:

– Imię, nazwisko;

– Adres e-mail;

– Numer telefonu

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), informujemy że:

 

 • Administratorem danych osobowych, w tym szczególnych danych osobowych jest Gabinet Kosmetologii Estetycznej Beauty Room Angelika Śliwińska” z siedzibą w Poznaniu, NIP 6972259119. Siedziba firmy mieści się pod adresem: Maksymiliana Garsteckiego 14, 60-682 Poznań.
 • Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w trakcie obowiązywania stosunku prawnego ma prawo do dostępu do tych danych osobowych, możliwość ich zmiany, oraz prawo do ograniczenia przetwarzania.
 • Podanie danych jest dobrowolne na stronie internetowej https://www.beautyroompoznan.pl/ i w każdym momencie można wycofać niniejszą zgodę,
 • przysługuje Panu/Pani prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania;
 • podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.;
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;”
  Administrator informuje, iż dane przetwarzane są w celu:
 • poprawnego wykonywania usług kosmetycznych oraz celem poprawnego świadczenia usług,
 • (art. 6 ust.l lit. b) – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 • w celu marketingu bezpośredniego, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej przez  Google Analytics
 • Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym ewentualnego profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 • Użytkownik może realizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres beautyroom@gmail.com. Żądanie, w celu poprawnej identyfikacji winno być wysłane z adresu e-mail, z którego dokonano rejestracji. Jest to realizacja 12 ust. 6 RODO. Żądanie można również złożyć drogą listowną – wysyłając na adres korespondencyjny zgodnie z siedzibą firmy
 • Serwis zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod kontrolą Administratora przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją.
 • Administrator zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa


COOKIES

 • Strona korzysta z plików cookies „sesyjnych” (zapisywane do czasu opuszczenia strony, zamknięcia przeglądarki) oraz stałych (zapisywane na komputerze na określony okres czasu).
 • Użytkownicy stron mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie i blokowanie plików Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej.
 • Wyłączenie plików cookies najczęściej spowoduje ograniczenie lub zablokowanie niektórych funkcjonalności strony.
 • Na stronie https://www.beautyroompoznan.pl/ wykorzystywane są pliki cookies strony trzeciej – Google Analytics – więcej informacji można znaleźć na stronie: com/analytics/learn/privacy.html

ZMIANY

 • Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki ochrony danych w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki Ochrony danych i prywatności na stronach Serwisu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.
 • Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.